Jakob Jakobsen

MA i counselling psychology fra Yorksville Universitet & Cand.mag. i antropologi fra Københavns Universitet

MA.Couns.Psych, Cand.Mag.Anth. 

(for ENGLISH please scroll down)

Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) & associate member of American Psychological Association (APA)

Jakob har netop afsluttet sin kandidatgrad i Counselling Psychology på Yorkville University i Canada. Han gennemførte uddannelsens praktikdel på Psykologcenter1100. Jakob har en baggrund som antropolog fra Aarhus Universitet og et mangeårigt ophold på det afrikanske kontinent.

“Jakob har hjulpet mig igennem en af de sværeste perioder i mit liv præget af dyb depression og stress og guidet mig til et punkt, hvor både mit humør og min selvtillid til stadighed forbedres dag for dag. Jeg føler, at jeg har fået hjælp til ikke bare at bearbejde symptomerne, men også at årsagen er blevet behandlet” (Michael, 32 år)”

“Jakob er meget engageret i det, han laver. Han er løsningsorienteret og god til at belyse de blinde vinkler, som man ikke selv har opdaget. Han hjalp mig med at forstå, hvem jeg egentlig er” (Viktoria, 28)

Nedtrykthed, angst, stress og lignende er helt almindelige menneskelige reaktioner. Vores mulighed for at blive ramt, og måske overvældet, af den slags følelser er i en vis forstand netop det, der gør os menneskelige. Samtidig, når vi oplever at sidde fast, kan det være en god ide at opsøge hjælp til at komme videre.

Jeg er som antropolog og nyuddannet psykoterapeut inspireret af de sidste nye, såkaldt postmoderne psykologiske tilgange. De har det til fælles, at de betragter menneskelivet som i højere grad et produkt af kultur – eller den måde, vi anskuer tingene – end af natur. Derfor nærer jeg intet ønske om at ”analysere” mig frem til ”sandheden” om dig og dit problem. Min hjælp sigter på i øjenhøjde sammen med dig at undersøge og udvikle nye muligheder i din tilværelse og de udfordringer, du oplever.

Konkret kan vi trække på nogle af de teknikker, der er kommet til at definere Narrativ Terapi. Livshistoriearbejde er en central komponent i dette. Ved at arbejde grundigt med din livshistorie bevæger vi os ind i dit ”landskab” og bliver opmærksomme på de ting, der betyder noget for dig, og hvordan du kan blive bedre til at leve dit liv i overensstemmelse hermed. Fra den såkaldt ”tredje bølge” af kognitiv adfærdsterapi, herunder særligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT), kan vi trække på ideer og redskaber, der har til formål at bringe dig i tættere, omsorgsfuld kontakt med det øjeblik, som du befinder dig i nu og her.

Jeg har tilbragt en stor del af mit voksne liv i Afrika. For nylig vendte jeg hjem til Danmark med min kone og tre børn for at tage hul på en ny, men beslægtet tilværelse som psykoterapeut. Hvor jeg som antropolog i Zambia, Tanzania og Uganda har været optaget af at forstå de unikke universer, som ethvert fremmed folkeslag udgør, kan man sige, at jeg nu er optaget af at forstå de unikke universer, som enhver klients verden udgør. Psykoterapi, for at være effektiv, må tage udgangspunkt i disse forskelligheder.

I vores samtaler vil jeg kunne trække på mine egne erfaringer fra over 20 års ægteskab og forældreskab til børn og teenagere. Jeg har oplevet livet som fremmed i andre kulturer indefra, og jeg har oplevet job- og karriereskift. Med denne baggrund kan jeg personligt relatere til mange af de udfordringer, som du måtte kæmpe med. Min fritid går bl.a. med fodbold, film, bøger og naturoplevelser. Jeg elsker at skrive og har også med-instrueret en dokumentarfilm.

Jeg er meget fleksibel mht. samtaletidspunkter. Min arbejdsdag er fra mandag til fredag 8:00-19:00 i Psykologcenter1100’s kontor på Strøget. Aftale hos mig kan laves ved henvendelse til Psykologcenter 1100.

30 30 37 01 e-form online booking

English

Jakob is a member of Association of Danish Psychotherapists (FaDP) & associate member of American Psychological Association (APA)

Jakob has recently completed his master’s degree in Counseling Psychology at Yorkville University in Canada. He completed the practicum part of the study at Psykologcenter1100. Jakob has a background as an anthropologist from Aarhus University and a long stay on the African continent.

– Jakob has helped me through one of the most difficult periods in my life marked by deep depression and stress and guided me to a point where both my mood and self-confidence are constantly improving day by day. I feel that I have been helped not only to process the symptoms, but also that the cause has been treated (Michael, 32)

“Jakob is an extremely committed therapist. He is solution-oriented and good at illuminating blind spots. He basically helped me grasp who I really am” (Viktoria, 28)

Depression, anxiety, stress and the like are common human reactions. Our ability to be affected, and perhaps overwhelmed, by such emotions, is in a sense what makes us human. At the same time, when we experience getting stuck, it may be a good idea to seek help to move forward.

As an anthropologist and newly trained psychotherapist, I am inspired by the very latest, so-called postmodern psychological approaches. What they have in common is that they regard our experiences as more of a product of culture – or the way we view and relate to things and other people – than of nature. In effect, I have no intention of discovering the “truth” about you or your problem. My help is aimed at working with you at eye level on the exploration of new opportunities in your life.

More specifically, we can draw on some of the techniques that have come to define Narrative Therapy. Life story work is a key component of this. By working thoroughly with your life story, we enter your “landscape” and become aware of the things that matter to you and how you can become better at living your life accordingly. From the so-called “third wave” of cognitive behavioral therapy, including in particular Acceptance and Commitment Therapy (ACT), we can draw on ideas and tools that seek to bring you into closer, caring contact with the present moment.

I have spent a large part of my adult life in Africa. Recently, I returned to Denmark with my wife and three children to start a new but related life as a psychotherapist. Where, as an anthropologist in Zambia, Tanzania and Uganda, I have been preoccupied with understanding the unique universes that each foreign nation constitutes, I am now preoccupied with understanding the unique universes that each client’s world constitutes. Psychotherapy, in order to be effective, must be grounded in these unique differences.

In our conversations, I will be able to draw on my own experiences from more than 20 years of marriage and parenthood to children and teenagers. From the inside, I have experienced the life as a stranger in other cultures, and I have passed through job and career changes. With this background, I can personally relate to some of the challenges that you may be struggling with. My free time includes with football, movies, books and nature experiences. I love writing and have also co-directed a documentary film.

I am very flexible in terms of interview times. My working day is from Monday to Friday 8-19 in Psykologcenter1100’s office on Strøget. An appointment with me can be made through Psykologcenter 1100.

30 30 37 01 e-form online booking

Back to main page