MA.Couns.Psych og Cand.Mag.Anth 

Jakob Jakobsen

(for ENGLISH please scroll down)

Hej, jeg hedder Jakob,

Problemer kan tære på ens positive fornemmelse af sig selv og give udfordringer i forhold til andre mennesker. Jeg kan efter mere end 15 års erfaring som antropolog og psykoterapeut i og uden for Danmark tilbyde hjælp på dansk og engelsk inden for en vifte af problemstillinger:

 • Uro
 • Nedtrykthed
 • Stress
 • Studiepres
 • Selvudslettende tanker og handlinger
 • Problemer i nære relationer
 • Identitetsforvirring
 • Meningsløshed
 • Trivsel på arbejdspladsen

Lidt om mig

Jeg har altid brændt for at forstå andre verdener end min og særligt dem, der bliver betragtet som fremmedartede og mindreværdige. Derfor er min vej til Psykologcenter 1100 gået over en kandidatuddannelse i antropologi og 12 års ophold i Zambia, Tanzania og Uganda, hvor jeg har arbejdet med børn uden adgang til undervisning, fængselsindsatte, seksuelle minoriteter og psykiatriske hospitalsbrugere.

De mennesker, jeg møder nu, efter en kandidatuddannelse i counselling psychology på et universitet i Canada, kæmper også ofte med følelser af at være forkerte. De er ikke kun tynget af bekymringer over et bestemt problem, såsom f.eks. uro eller nedtrykthed, men også af bekymringer over, hvad det mon siger om dem, at de er blevet ramt af dette problem. 

  Jeg arbejder som narrativ psykoterapeut ud fra den grundindstilling, at det er problemet, der er problemet, og ikke dig.

At arbejde narrativt indebærer, at vores samtaler foregår i en respektfuld dialog, hvor vi samarbejder om at sammensætte forløbet netop til dig. Jeg er oprigtigt interesseret i, hvordan du opfatter verden, og er aktivt medlevende både ved at lytte og stille undersøgende og opklarende spørgsmål.

Det er et godt udgangspunkt for varig forandring, for det er, når vi møder en anden, som virkelig ønsker at lære os at kende, som tager de ting, vi oplever, tænker og siger alvorligt, at vi bedre selv kan gøre det og efterhånden komme nærmere det liv, vi ønsker.

  En af mine tidligere klienter har sagt det sådan: Du hjalp mig med at forstå, hvem jeg egentlig er (Laura, 28 år). 

Jeg arbejder ofte med internationale klienter. De kan være udfordret af afstand til venner og familie, fremmed kultur og omskiftelighed – sådan som det i perioder har været tilfældet for min egen familie og jeg i løbet af vores 12 år i udlandet. Denne erfaring bidrager til mine samtaler med især udenlandske studerende og online med danskere bosat i udlandet. 

Jeg har været gift med Majbrit siden 1999. Vi har tre børn i alderen 20, 17 og 13. Vi bruger en del af vores fritid på lange vandreture, sport og musik.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

2020: Counselling Psychologist fra Yorkville University

2008: Antropolog fra Aarhus Universitet  

 Hvad siger klienterne?  

Jakob har hjulpet mig igennem en af de sværeste perioder i mit liv præget af dyb depression og stress og guidet mig til et punkt, hvor både mit humør og min selvtillid til stadighed forbedres dag for dag. Jeg føler, at jeg har fået hjælp til ikke bare at bearbejde symptomerne, men også at selve årsagen er blevet behandlet. (Michael, 32 år)

Du kan møde mig på mit kontor ved Kongens Nytorv i Holbergsgade 26, 1057 København K alle ugens hverdage kl. 7-19. 

Eller online på f.eks. Zoom.

Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive på tlf. 25 21 30 96

30 30 37 01 e-form online booking

English

Hello my name is Jakob,

Problems can be harmful to one’s positive sense of oneself and cause challenges in relation to other people. After working more than 15 years as an anthropologist and counselling psychologist in Denmark and abroad, I offer help in Danish and English within a range of issues:

 • Anxiety
 • Depression
 • Stress
 • Student life
 • Self-defeating thoughts and actions
 • Problems in close relationships
 • Identity confusion
 • Meaninglessness
 • Well-being in the workplace

A bit about me

I have always been passionately interested in understanding other places and people and especially those that are perceived as strange and inferior. Therefore, my road to Psykologcenter 1100 has involved a master’s degree in

anthropology and 12 years of work in Zambia, Tanzania and Uganda among children without access to education, prison inmates, sexual minorities, and psychiatric hospital users.

The people, I meet now, after a subsequent master’s degree in counseling psychology at Yorkville University in Canada, are also often struggling with strong feelings of being odd or wrong. They are not only weighed down by concerns over a rather specific problem, such as anxiety or depression, but are also, and often more so, concerned about what it might say about them that they have come to suffer from this problem.

As a narrative psychotherapist, I work from the position that it is the problem that is the problem, and not you.

To work narratively means that our conversations take place in a respectful dialogue, where we collaborate to tailor the right course just for you. I am genuinely interested in how you see the world, and am actively empathetic both by listening and asking explorative and clarifying questions.

This is a good starting point for enduring change, because when we meet another who is genuinely interested in getting to know us, who takes the things we experience, think and say seriously, we can become better at doing this ourselves and from here embark on gradually getting closer to our preferred life.

One of my former clients have put it this way: You helped me understand who I really am (Laura, 28 years old).

I often work with international clients. They can be challenged by change, unfamiliar cultural norms and distance to friends and family – as it has been the case at times for my own family and I during our 12 years abroad. This experience contributes to my conversations with especially foreign students and online with Danish citizens living abroad.

I have been married to Majbrit since 1999. We have three children aged 20, 17 and 13. We spend our free time e.g. on hiking, sports and music.

I am a member of the Danish Association of Psychotherapists.

2020: Counselling Psychologist from Yorkville University

2008: Anthropologist from Aarhus University

What do clients say?

Jakob has helped me through one of the most difficult periods in my life characterized by deep depression and stress and guided me to a point where both my mood and my self-confidence are constantly improving day by day. I feel that I have been helped to not only process symptoms, but also that the cause itself has been treated. (Michael, 32 years old)

You can meet me in my office at Holbergsgade 26, 1057 Copenhagen K every weekday at 7-19.

Or online, e.g. on Teams or Zoom.

You are also always welcome to call or write me on +45 25 21 30 96.

30 30 37 01 e-form online booking

Back to main page