Jakob Jakobsen

MA i counselling psychology fra Yorksville Universitet & Cand.mag. i antropologi fra Københavns Universitet

MA.Couns.Psych, Cand.Mag.Anth. 

(for ENGLISH please scroll down)

Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) og Dansk Psykoterapeutforening (DPF) & associate member of American Psychological Association (APA)

 

Mit navn er Jakob, og jeg er Counselling Psychologist. Jeg arbejder med adfærdsforandring. Det betyder, at vi skal kigge på, hvad du kan gøre for at skabe positiv forandring i dit liv.

Jeg er interesseret i at høre om, hvad du brænder for, og hvad, du oplever, nogle gange blokerer eller forhindre dig i at leve det liv, du gerne vil. Jeg vil gerne lære noget om, hvad du har forsøgt at gøre for at håndtere disse udfordringer, og hvordan, det har virket for dig.

Mit mål er, at vi udvikler teknikker og strategier, der fungerer bedre for dig, så du kan begynde at leve det liv, som du gerne vil.

Jeg går på to uddannelsesmæssige ben i form af Antropologi (Cand.mag. fra Aarhus Universitet i 2008) og Counselling Psychology (Master of Arts fra Yorkville University i Canada i 2020). Min relativt nye kombination af antropologi og psykologi har givet mig et teoretisk ståsted i de senest udviklede såkaldt postmoderne tilgange til mental sundhed, f.eks. Narrativ terapi.

Narrativ terapi adskiller sig fra andre terapiformer ved at være en dybt respektfuld tilgang til terapi, idet den betragter mennesker som eksperter i eget liv. Den narrative terapeut betragter mennesker som adskilte fra problemer, og han eller hun antager, at en person har mange kompetencer, overbevisninger, værdier og evner, der kan hjælpe med at reducere indflydelsen af ​​problemer i personens liv. Sådan vil jeg også møde dig.

Vi kan også hente inspiration i den nyeste såkaldt “tredje bølge” af kognitiv adfærdsterapi, f.eks. Metakognitiv Terapi og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). En central idé i disse tilgange og dertilhørende store kasse af lavpraktiske værktøjer er at komme i tættere kontakt med nuet og værdistyret handling.

Min egen historie inkluderer 23 års ægteskab. Min kone og jeg har tre børn på 18, 15 og 11 år. Vi har boet på det afrikanske kontinent i 12 år.

Som antropolog i Uganda, Zambia og Tanzania var jeg optaget af at forstå de komplekse universer, som enhver kultur udgør. Som behandler her i Psykologcenter, er jeg optaget af at forstå de komplekse universer, som enhver klientverden udgør. Der er kun et eksemplar af netop din tilværelse.

Jeg dyrker squash og fodbold i min fritid. Gåture og naturoplevelser generelt er efter covid-19 begyndt at fylde mere. Jeg ser en masse film og serier, og jeg har også selv prøvet kræfter med at medinstruere dokumentarfilm.

Jeg arbejder udover med individuel terapi på et krisecenter for voldsramte kvinder.

Jeg er meget fleksibel i forhold til aftaler. Mandag til fredag er jeg tilgængelig på Psykologcenters kontor på Østergade 13, 2 (Strøget), og vi kan også mødes online.

“Jakob har hjulpet mig igennem en af de sværeste perioder i mit liv præget af dyb depression og stress og guidet mig til et punkt, hvor både mit humør og min selvtillid til stadighed forbedres dag for dag. Jeg føler, at jeg har fået hjælp til ikke bare at bearbejde symptomerne, men også at årsagen er blevet behandlet” (Michael, 32 år)”

“Jakob er meget engageret i det, han laver. Han er løsningsorienteret og god til at belyse de blinde vinkler, som man ikke selv har opdaget. Han hjalp mig med at forstå, hvem jeg egentlig er” (Viktoria, 28)

30 30 37 01 e-form online booking

English

My name is Jakob and I’m a Counselling Psychologist. I work with behavior change. This means that our work together focuses on what you can do to create positive change in your life.

I am interested in learning what you are passionate about, and what you experience can sometimes block or prevent you from living the life you want. I would like to learn more about how you have dealt with these challenges, what you have done to overcome them, and how this has worked for you.

My goal is for us to develop techniques and strategies that work better for you so that you can begin to live the life you want.

I walk on two educational legs in the form of Anthropology (Master of Arts at Aarhus University in 2008) and Counselling Psychology (Master of Arts at Yorkville University in Canada in 2020). My relatively recent combination of anthropology and psychology has provided me with a theoretical “home” in the most current so-called postmodern approaches to mental health, e.g. Narrative therapy.

Narrative therapy stands out as a profoundly respectful, non-blaming approach to therapy in that it views people as experts in their own lives. The narrative therapist views problems as separate from people and assumes that people have many skills, competencies, beliefs, values, commitments and abilities that can assist them in reducing the influence of problems in their lives. This is the way that I will meet you. 

We can also find inspiration in the most recent so-called “third wave” of Cognitive Behavioral Therapy, e.g. Metacognitive Therapy and Acceptance and Commitment Therapy (ACT). A central idea in these approaches and associated large box of practical tools is to develop closer contact with the present moment and value-driven action.

The story of my life involves 23 years of marriage. My wife and I have three children aged 18, 15 and 11 years. We have lived on the African continent for 12 years. 

As an anthropologist in Uganda, Zambia, and Tanzania, I was preoccupied with understanding the complex universes that each and every culture constitutes. As a therapist, I am preoccupied with understanding the complex universes that each and every client world constitutes. There exists only one version of your life.

I play squash and soccer in my spare time. Walking and nature experiences in general have begun to occupy more of my time after covid-19. I watch a lot of movies and series, and I have had the opportunity to co-direct documentaries myself.

In addition to working with individual therapy, I am employed at a shelter for abused women.

I am very flexible in terms of appointments. I am available Monday to Friday at Psykologcenter’s office in Østergade 13, 2 (Strøget), and we can also meet online.

“Jakob has helped me through one of the most difficult periods in my life marked by deep depression and stress and guided me to a point where my mood and self-confidence are constantly improving day by day. I feel that I have been helped not only to process the symptoms, but also that the cause has been treated” (Michael, 32)

“Jakob is an extremely committed therapist. He is solution-oriented and good at illuminating blind spots. He basically helped me understand who I really am” (Victoria, 28)

2008: Anthropologist, Aarhus University, Denmark 

2020: Counselling Psychologist, Yorkville University, Canada

30 30 37 01 e-form online booking

Back to main page