Jakob Jakobsen

MA i counselling psychology fra Yorksville Universitet & Cand.mag. i antropologi fra Københavns Universitet

MA.Couns.Psych, Cand.Mag.Anth. 

(for ENGLISH please scroll down)

Medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) og Dansk Psykoterapeutforening (DPF) & associate member of American Psychological Association (APA)

Jakob har netop afsluttet sin kandidatgrad i Counselling Psychology på Yorkville University i Canada. Han gennemførte uddannelsens praktikdel på Psykologcenter1100. Jakob har en baggrund som antropolog fra Aarhus Universitet og et mangeårigt ophold på det afrikanske kontinent.

“Jakob har hjulpet mig igennem en af de sværeste perioder i mit liv præget af dyb depression og stress og guidet mig til et punkt, hvor både mit humør og min selvtillid til stadighed forbedres dag for dag. Jeg føler, at jeg har fået hjælp til ikke bare at bearbejde symptomerne, men også at årsagen er blevet behandlet” (Michael, 32 år)”

“Jakob er meget engageret i det, han laver. Han er løsningsorienteret og god til at belyse de blinde vinkler, som man ikke selv har opdaget. Han hjalp mig med at forstå, hvem jeg egentlig er” (Viktoria, 28)

Nedtrykthed, angst, stress og lignende er helt almindelige menneskelige reaktioner. Vores mulighed for at blive ramt, og måske overvældet, af den slags følelser er i en vis forstand netop det, der gør os menneskelige. Samtidig, når vi oplever at sidde fast, kan det være en god ide at opsøge hjælp til at komme videre.

Jeg er som antropolog og nyuddannet psykoterapeut inspireret af de sidste nye, såkaldt postmoderne psykologiske tilgange. De har det til fælles, at de betragter menneskelivet som i højere grad et produkt af kultur – eller den måde, vi anskuer tingene – end af natur. Derfor nærer jeg intet ønske om at ”analysere” mig frem til ”sandheden” om dig og dit problem. Min hjælp sigter på i øjenhøjde sammen med dig at undersøge og udvikle nye muligheder i din tilværelse og de udfordringer, du oplever.

Konkret kan vi trække på nogle af de teknikker, der er kommet til at definere Narrativ Terapi. Livshistoriearbejde er en central komponent i dette. Ved at arbejde grundigt med din livshistorie bevæger vi os ind i dit ”landskab” og bliver opmærksomme på de ting, der betyder noget for dig, og hvordan du kan blive bedre til at leve dit liv i overensstemmelse hermed. Fra den såkaldt ”tredje bølge” af kognitiv adfærdsterapi, herunder særligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT), kan vi trække på ideer og redskaber, der har til formål at bringe dig i tættere, omsorgsfuld kontakt med det øjeblik, som du befinder dig i nu og her.

Jeg har tilbragt en stor del af mit voksne liv i Afrika. For nylig vendte jeg hjem til Danmark med min kone og tre børn for at tage hul på en ny, men beslægtet tilværelse som psykoterapeut. Hvor jeg som antropolog i Zambia, Tanzania og Uganda har været optaget af at forstå de unikke universer, som ethvert fremmed folkeslag udgør, kan man sige, at jeg nu er optaget af at forstå de unikke universer, som enhver klients verden udgør. Psykoterapi, for at være effektiv, må tage udgangspunkt i disse forskelligheder.

I vores samtaler vil jeg kunne trække på mine egne erfaringer fra over 20 års ægteskab og forældreskab til børn og teenagere. Jeg har oplevet livet som fremmed i andre kulturer indefra, og jeg har oplevet job- og karriereskift. Med denne baggrund kan jeg personligt relatere til mange af de udfordringer, som du måtte kæmpe med. Min fritid går bl.a. med fodbold, film, bøger og naturoplevelser. Jeg elsker at skrive og har også med-instrueret en dokumentarfilm.

Jeg er meget fleksibel mht. samtaletidspunkter. Min arbejdsdag er fra mandag til fredag 8:00-19:00 i Psykologcenter1100’s kontor på Strøget. Aftale hos mig kan laves ved henvendelse til Psykologcenter 1100.

30 30 37 01 e-form online booking

English

– Jakob has helped me through one of the most difficult periods in my life marked by deep depression and stress and guided me to a point where my mood and self-confidence are constantly improving day by day. I feel that I have been helped not only to process the symptoms, but also that the cause has been treated. (Michael, 32)

– Jakob is an extremely committed therapist. He is solution-oriented and good at illuminating blind spots. He basically helped me understand who I really am. (Victoria, 28)

Life can be overwhelming, sometimes resulting in symptoms such as stress, anxiety, depression, etc. In a sense this is part of our human condition. To sometimes feel simply miserable is very normal. Yet, when this happen, and we cannot find an exit by ourselves, it can be helpful to seek professional assistance.

Standing on the “two legs” of both Anthropology (educated at Aarhus University, Denmark) and Counselling Psychology (educated at Yorkville University, Canada), I am inspired by the so-called postmodern approaches to mental health. They regard our experiences as more of a product of culture – or the way we view and relate to the world, ourselves and each other – than of nature. As such, my intention for our work together is not so much that of helping you discover “the truth” about your challenge, but to work with you from the inside of your particular circumstances, where we look for blind spots and explore new or hidden opportunities in a more dynamic fashion.

More specifically, we can draw on some of the techniques that have come to define Narrative Therapy. For example, by working thoroughly with your life story, we can enter your “landscape” and become aware of what matters most to you and how you can improve your abilities to live your life accordingly.

From the so-called “third wave” of Cognitive Behavioral Therapy, and in particular Acceptance and Commitment Therapy (ACT), we can draw on ideas and practice specific tools that will bring you into closer, more constructive contact with the present moment

When appropriate, I will be able to draw on my own experiences from more than 20 years of marriage and parenthood to three children and teenagers. As insiders, we have experienced the life as strangers in other cultures and the often more difficult process of transitioning “home” afterwards.

Employed in various anthropological projects, I have spent more than 12 years of my adult life in Africa. In 2019, I returned to Denmark to begin a new, but related life as Counselling Psychologist.

In the African countries of Zambia, Tanzania and Uganda, I was preoccupied with understanding the unique universes that each and every culture constitutes. As a Counselling Psychologist, I am preoccupied with understanding the unique universes that each and every client’s lifeworld constitutes, yours included.

My free time includes weekly soccer practice, movies, books and nature experiences. I love writing, e.g. ancestry and hymns, and I have also co-directed a film. A parrot is our 6th family member.

I am very flexible in terms of meeting times. My working day is from Monday to Friday 8-17 in Psykologcenter 1100’s office on Østergade 13, 2 (Strøget).

2008: Anthropologist, Aarhus University, Denmark 

2020: Counselling Psychologist, Yorkville University, Canada

30 30 37 01 e-form online booking

Back to main page