Praktikant fra Yorkville University

(for ENGLISH please scroll down)

Jakob er i praktik på Psykologcenter1100 og modtager klienter under supervision af autoriseret psykolog Anna Levi. Han er ved at færdiggøre en kandidatgrad i Counselling Psychology på Yorkville University i Canada. Jakob har bag sig en karriere som antropolog, uddannet på Århus Universitet.

Sorg, nedtrykthed, angst, stress og lignende er helt almindelige menneskelige reaktioner. Vores evne til at blive ramt af den slags følelser er i en vis forstand netop det, der gør os menneskelige. Samtidig, når vi oplever at sidde fast, kan det være en god ide at opsøge hjælp til at komme videre.

Jeg er som antropolog og psykoterapeutstuderende inspireret af de sidste nye, såkaldt postmoderne psykologiske tilgange. De har det til fælles, at de betragter menneskelivet som i højere grad et produkt af kultur – eller den måde, vi ser på tingene på – end af natur. Derfor nærer jeg intet ønske om at ”analysere” mig frem til ”sandheden” om dig og dit problem. Min hjælp sigter på i øjenhøjde med dig at undersøge og udvikle nye perspektiver på din tilværelse og de udfordringer, som du oplever.

Konkret vil vi trække på nogle af de teknikker, der er kommet til at definere Narrativ Terapi. Livshistoriearbejde er en central komponent. Ved at arbejde grundigt med din livshistorie bevæger vi os ind i dit indre landskab og bliver opmærksomme på de ting, der betyder noget for dig, og hvordan du kan blive bedre til at leve dit liv i overensstemmelse med disse værdier. Fra den såkaldt ”tredje bølge” af kognitiv adfærdsterapi, herunder særligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT), kan vi trække på ideer og redskaber, der har til formål at bringe dig i tættere, omsorgsfuld kontakt med det øjeblik, som du befinder dig i nu og her.

Jeg har tilbragt en stor del af mit voksne liv i Afrika. For nylig vendte jeg hjem til Danmark med min kone og tre børn for at tage hul på en ny, men beslægtet tilværelse som psykoterapeut. Hvor jeg som antropolog i Zambia, Tanzania og Uganda har været optaget af at forstå de unikke universer, som ethvert fremmed folkeslag udgør, er jeg nu optaget af at forstå de unikke universer, som ethvert individ udgør.

I vores samtaler vil jeg kunne trække på mine egne erfaringer fra over 20 års ægteskab og forældreskab til børn og teenagere. Jeg har levet en stor del af mit liv som fremmed i andre kulturer, og jeg har været studerende med job- og karriereskift. Med denne baggage kan jeg relatere til mange af de udfordringer, som du måtte kæmpe med for øjeblikket. Min fritid går bl.a. med fodbold, film, bøger og naturoplevelser.

Jeg er generelt ret fleksibel mht. samtaletider. Min arbejdsdag er fra mandag til fredag mellem 9 og 19, og jeg kan træffes i Psykologcenter1100’s lokaler i både Hellerup og på Strøget. Aftale hos mig kan laves ved henvendelse til Psykologcenter 1100.

30 30 37 01 e-form 

English

Jakob is an intern at Psykologcenter 1100, he provides psychotherapy under a supervision from accredited psychologist Anna Levi. Jakob is about to complete his study in Counselling Psychology at Yorkville University in Canada. Jakob holds a Masters degree in anthropology  from Aarhus University. 

Grief, depression, anxiety, stress and the like are very common human conditions. Our ability to feel these emotions is in a sense what makes us human. Meanwhile, if we feel that we are getting or have become stuck in our lives, we may need some help in order to move forward.

As an anthropologist and student of counselling psychology, I am inspired by the most recent, so-called postmodern approaches in psychology. These share a concept of man as primarily a cultural being, interconnected in influenced by human relationships. Upon this background, my intend is not to analyze or reveal“the truth” about you or your problem. My help is aimed at working with you on the exploration and development of new perspectives on your life and your challenges.

Specifically, we will draw on some of the techniques that have come to define Narrative Therapy. Life story work is central here. By exploring your life story, we enter your inner landscape, and become aware of the things that matter most to you, and how you can become better in living your life in accordance with your values. From the so-called “third wave” of cognitive-behavioral therapy, and in particular Acceptance and Commitment Therapy (ACT), we can draw on ideas and tools that attempt to bring you in a closer contact with yourself and your values.

I have spent a big part of my adult life in Africa. Recently I returned to Denmark with my wife and three children to pursue a new and related way of life as a psychotherapist. Where I was driven by an attempt to understand the unique universes of different peoples as an anthropologist in Zambia, Tanzania and Uganda, I am now driven to understand the unique universes of each and every individual client and help the client to understand themselves more clearly, in order to help them to move forward in their lives.

During our conversations, I will be able to draw from my personal experiences as a husband of more that 20 years of marriage and a parent to now 3 teenagers. I have spent a large part of my life in different cultures, and I have been a student with subsequent job and careers changes. As such, I can relate to many of the challenges that you may experience.

In my spare time, I play soccer and enjoy movies, books and nature. I am generally flexible with regard to bookings. My working day is from 9 a.m. to 19 p.m. Monday to Friday, and we can meet in Psykologcenter1100’s offices in both Hellerup and Strøget. To make a booking with me you need to contact Psykologcenter 1100.

30 30 37 01 e-form 

Back to main page